Inzet natuurgras voor hogere CEC

De bodem is de basis voor een goede opbrengst. Het organische stof gehalte in de bodem is één van de factoren welke invloed heeft op de groei en opbrengst van een gewas. Onvoldoende organische stof (aanvoer) kan leiden tot een slechte bodemvruchtbaarheid. Door middel van het aanwenden van natuurgras, kan het organische stof gehalte in de bodem worden verhoogd. Op een demoveld gaan we gedurende 5 jaar natuurgras aanwenden. De verwachting is, dat het organische stof gehalte (humus) zal worden verhoogd. De vruchtbaarheid van de grond, zal op basis van de CEC-verhoging worden gecontroleerd.

Het belang van organische stof in de bodem

Het op peil houden van het organische stof gehalte in de bodem is van belang. De bodemvruchtbaarheid wordt er door verbeterd, de bodemstructuur, de aanvoer van mineralen, het watervasthoudend vermogen, stimuleren van het het bodemleven en de buffering van mineralen. Deze verbeteringen in de bodem leiden vervolgens weer tot betere weerbaarheid tegen ziekten en plagen, en de klimaatverandering (in tijden van droogte zal er meer vocht in de bodem beschikbaar zijn).

Klei-humuscomplex (CEC)

CEC staat voor Cation Exchange Capacity. Klei en humus hebben een negatieve lading, waardoor zij positief geladen nutrienten zoals Kali, Magnesium, Ammonium, Natrium etc. aan zich kunnen binden. Hoe meer nutriënten gebonden zijn door het CEC, hoe vruchtbaarder de bodem. Het wordt dan ook gebruikt als indicator voor bodemvruchtbaarheid. De hoogte van dit CEC-complex wordt bepaald door het organische stofgehalte in de bodem, en de hoeveelheid kleideeltjes. Bij een hogere pH waarde, kan de CEC meer nutriënten binden en afstaan, waardoor de bodemvruchtbaarheid stijgt.

Kalender

Er zijn momenteel geen toekomstige evenementen.

Zoeken